Vedtægter.Skovsgaard mc-klub


§ 1. Klubbens navn er Skovsgaard mc-klub
Klubben har hjemsted i Skovsgaard.


§ 2. Klubbens formål:
Formålet er, gennem kammeratligt samvær, fælles køreture, at fremme og styrke interessen for
motorcyklismen. Alle der er indehaver af et gyldigt motorcykel kørekort, kan opnå medlemskab. Denne
del er en del af grund filosofien i klubbens formål - alle kan være medlem.


§ 3. Medlemskab:
Medlemskab er for alle, der vil efterleve formåls paragraffen. Ethvert medlem, der ved undergravede
virksomhed modarbejder formåls paragraffen, vil kunne ekskluderes af bestyrelsen, og en efterfølgende
generalforsamling
Som medlem kan også optages som passiv medlem.
Disse betaler ½-delen af det p.t. gældende årskontingent, og kan herefter deltage i alle klubbens
arrangementer på lige fod med de øvrige medlemmer, selv om de ikke opfylder betingelsen i § 2
omhandlende gyldigt kørekort til MC. Passive medlemmer har dog ikke stemmeret. Hvis ovennævnte
betaler 1/1 kontingent er de fuldgyldige medlemmer med stemmeret.


§ 4. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal.
Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Indkaldelsen sker på klubbens hjemmeside, samt til de E-mail adresser, klubbens medlemmer har anmeldt
til bestyrelsen.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og regnskab.
På Skovsgaard MC-Klubs ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemme tællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Regnskabs aflæggelse og budget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af en suppleant.
8. Fastsættelse af kontingent/betalings tidspunkt.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
Vedtaget på klubbens generalforsamling den 18. marts 2023.
Formand: Carsten Hansen, Næstformand: John Christensen, kasserer/webmaster: Peter Jensen
Sekretær: Christian Olesen, Medlem: Ole Iversen
På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpelt stemme flertal. Dog
kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot een af de fremmødte fordrer dette.
Et hvert medlem har adgang til generalforsamlingen og har ret til at få ordet.
Der kan kun afgives 1 stemme pr. fremmødt medlem.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Over forhandlingerne føres protokol, der underskrives af dirigenten.
Sager og forslag, der ønskes behandlet, på enten den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling,
skal senest 7 dage forinden dennes afholdelse være tilstillet formanden skriftligt.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 1. december, og udsendes af
bestyrelsen sammen med indkaldelsen til generalforsamling.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer
skriftligt begærer den med angivelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling, der er behørigt begæret af klubbens medlemmer, skal indkaldes senest
4 uger efter begæringens modtagelse og med lovligt varsel.


§ 6. Bestyrelsen:
Klubben ledes af en bestyrelse på 5, valgt blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen
fastsætter selv sin dagsorden og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt
medlem.
Første år afgør bestyrelsen selv hvem der er valgt for 2 år (tre medlemmer) og hvem der valgt for 1 år (to
medlemmer)
Derefter vælges hvert år 3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer.
Klubbens interesser varetages af bestyrelsen, der dog ikke kan forpligte medlemmerne eller klubben
økonomisk, ud over det fastsatte årlige kontingent. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt. Over bestyrelsens møder føres en protokol, som
underskrives af samtlige deltagere og fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsens afgørelser afgøres
ved simpelt stemme flertal, ved stemme lighed er formandens stemme afgørende.


§ 7. Kontingent:
Hvert medlem betaler kontingent, en gang årligt, hvis størrelse og betalings tidspunkter fastsættes på den
ordinære generalforsamling. Ved kontingent restance over 2 uger, bortfalder medlemskabet.
Ved udmeldelse eller eksklusion af klubben, kan der ikke ske tilbagebetaling af kontingent.
Der tilkommer ikke tidligere medlemmer nogen andel i klubbens midler.


§ 8. Regnskab:
Klubbens regnskab er 1/1-31/12.
Kassereren fører kassebog over klubbens indtægter og udgifter.
Klubbens midler indsættes på klubbens bank/giro konto.
Bestyrelsen kan til enhver tid forlange klubbens regnskab udleveret.


§ 9. Klubbens opløsning:
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen skal træffes på samme måde som ved en
vedtægtsændring. Såfremt klubben opløses, skal klubbens evt. overskydende midler tildeles
'Hjælpe foreningen for MC-tilskadekomne, Århus'

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk